pomoc při řešení partnerských problémů (nevěra, rozvodové řízení)

Jedním z partnerských problémů může být nevěra. Co za nevěru považujeme a co ještě tolerujeme, si musíme ujasnit sami v sobě. Nevěra vzniká z různých důvodů. Není však pravdou, že hlavním důvodem je skřípající vztah. K nevěře může motivovat i to, že žije ve spokojeném vztahu a potřebuje si jen užít jinde. Někdy se jedná jen o zpestření nudného stereotypu. Důvodem může být rovněž zvýšení si sebevědomí.

Jak nevěru poznat? Uvádíme několik příkladů. Stále nosí u sebe mobilní telefon, schovává jej, sms píše z vedlejší místnosti, má vypnuté zvonění, náhle pečuje o svůj vzhled, začal cvičit a chodit do solária, má nového koníčka, nového kamaráda/ku, nechce s vámi trávit volný čas, uráží a je nedůtklivý, změna chování k vám, změna chuti na sex.

Dalším z důvodu partnerských problému může být závislost na výherních automatech, kterou váš partner před vámi tají a skrývá pod různými legendami.

Nabízíme Vám ověření těchto skutečnosti a potvrzení či vyvrácení vašeho podezření, včetně zajištění důkazních materiálu pro případné rozvodové řízení. Tyto služby rovněž nabízíme partnerům před uzavřením manželství.

zajištění důkazů pro soudní i mimosoudní řízení

Zajistíme legální cestou v souladu s platnými právními předpisy důkazní materiály, jenž mohou sloužit k soudnímu a mimosoudnímu řízení.

prověření budoucího partnera

Nabízíme Vám prověření vašeho budoucího partnera, pokud chcete mít jistotu, nebo máte podezření o jeho neupřímném chování a jednání. Zjistíme zda Váš budoucí životní partner nemá závazky, o kterých Vás úmyslně před uzavřením manželství nechce informovat.

monitorování činnosti vašich dětí

Nabízíme Vám monitorování činnosti vašich dětí v případě, že máte podezření, že žijí nezřízeným životem, nebo páchají protiprávní jednání. Na základě vašeho požadavku Vám zajistíme služby v oblasti mimoškolní výchovy a vzdělávání prostřednictvím zkušených pracovníků v oblasti výchovy dětí a mládeže s poruchami chování.

pátrání po pohřešovaných osobách a věcech

Před započetím pátrací akce po pohřešované osobě se vychází z údajů, které nám uvedete, případně, které získáme ze spisového materiálu vedeném na PČR na základě vašeho písemného souhlasu dle ust. §50 a §65 trestního řádu. Provádíme opatření za účelem zjištění motivu a příčin zmizení pohřešované osoby pro vytyčení pátracích verzí a stanovení konkrétních úkolů, zejména pro prověření místa posledního výskytu pohřešované osoby, ohledání osobního majetku pohřešované osoby se souhlasem oznamovatele v místech, kde se tato osoba pohybovala, bydlela, pracovala, rekreovala nebo léčila, závislost na lécích, poslední interval jejich požití apod., se zaměřením zda některé její věci nechybí. Dále je nutno prověřit příbuzenské, přátelské vztahy a další možné styky ke zjištění, zda se u nich pohřešovaná osoba nezdržuje.

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti, že se pohřešovaná osoba může zdržovat nebo nacházet na určitém území, místě nebo v objektu, zejména je-li znám čas a prostor jejího pohybu, zahajujeme pátrací akci za účelem vypátrání pohřešované osoby.

pomoc při neoprávněném užívání bytu

dostali jste se do situace, že Vám nájemník neplatí nájem, nebo jiným způsobem hrubě porušil své povinnosti pro které nastaly důvody pro okamžitou výpověď. Pokud ano, jsme připraveni Vám pomoci za účelem uspokojení vašeho práva. Podle nového občanského zákoníku se hrubým porušením povinností rozumí neplacení nájemného a nákladů za služby po dobu tří měsíců. Pronajímatel v takovém případě může nájemci dát výpověď bez výpovědní doby a požadovat po nájemci, aby byt co nejdříve odevzdal. Předpokladem pro podání výpovědi je, aby pronajímatel nájemce nejprve k placení vyzval a dal mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Nájemce se sice může výpovědi bránit podáním žaloby k soudu, to však nic nemění na jeho povinnosti byt opustit. K vystěhování nespolehlivého nájemníka tedy stačí, pokud je v prodlení s placením nájemného a nákladů na služby po dobu tří měsíců a dluh neuhradí ani v přiměřené době poté, co ho pronajímatel k placení vyzve. V praxi však velmi často nastává situace, že nájemník se na základě podané výpovědi odmítá z bytu vystěhovat a byt užívá neoprávněně. Pokud by se pronajímatel následně rozhodl řešit věc soudní cestou, je předpoklad zdlouhavého procesu, po čas kterého může dojít k devastaci bytu a navýšení dlužné částky s ohledem na odběr energii.

sledování osob a věcí

Sledováním osob a věcí se rozumí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Jedna se o specifickou práci, která vyžaduje náročnost na pracovníky s ohledem na jejich utajení, počet pracovníků, technické zabezpečení a nepřetržité soustředění na zájmovou osobu nebo věc. Dokumentování je prováděno v souladu s novým občanským zákoníkem a dalším platnými právním předpisy.

Z těchto důvodů, činnost zajišťujeme výhradně profesionály z řad bývalých příslušníku specializovaných útvaru bezpečnostních složek ČR, kteří v této činnosti mají dlouholeté zkušenosti a vykazovali velmi dobrých pracovních výsledků.

zajišťování doprovodu a osobní ochrany

Jedna se o činnosti s velice širokým záběrem působnosti jako je používání bojových systému, zbraní, řízení dopravních prostředků, taktiku doprovodu klienta v ochranných formacích, zvládání nenadálých a mimořádných událostí. Pro poskytování těchto služeb využíváme specialisty – osobní strážce s dlouholetými zkušenostmi, jenž jsou experti na bezpečnostní problematiku, poskytování první pomoci, řešení krizových a komunikačních situací. Základem práce bodyguarda je předejít případným hrozbám a vyhnout se napadení chráněné osoby. Důležitým prvkem poskytování osobní ochrany je rovněž příprava bezpečnostních plánu jako je naplánovaní pracovního dne a pracovní cesty klienta, ubytování, doprava, jídlo a další činnosti spojené s ochrannými opatřeními. Práce bodyguarda je především zaměřena na včasné rozpoznání útoku a preventivní opatření. Ochránci musí umět odhadnout z chování a vystupování osob jejich pocity a detekovat osoby, které by mohly vyvolat problémy a takovýmto osobám věnovat zvýšenou pozornost. Včasným vyhodnocením a adekvátní reakcí může zkušený bodyguard útočníka od útoku odradit nebo ho předem znemožnit.

vyhledávání odposlechových zařízení

Nabízíme Vám služby v oblasti vyhledávání odposlechových zařízení, které mohou být instalované ve vaši nemovitosti, kanceláři apod. Jedná se o specifickou službu za využití moderních technických prostředků určených k vyhledávání odposlechů. Danou činnost provádějí odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vyhledávání odposlechových zařízení.

zadokumentování trestné činnosti a předání OČTŘ

S ohledem na platnou legislativu, Vám nabízíme zadokumentování páchaní trestné činnosti a předání těchto důkazních materiálů OČTŘ. Poškozeným a zúčastněným osobám nabízíme dle ust. § 50 tr. řádu zastupování před OČTŘ. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného je oprávněn činit za zúčastněnou osobu nebo poškozeného návrhy a podávat za ně žádosti a opravné prostředky, účastnit se též všech úkonů, kterých se může zúčastnit zúčastněna osoba nebo poškozený. Zmocněnec poškozeného a zúčastněné osoby je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které zastupuje, a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem.

pátrání po dlužnících, vymáhání pohledávek

Nabízíme Vám profesionální a komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek založené na zkušenostech s jejich řešením. Naše úspěšnost vymáhání pohledávek se zakládá především na důkladné a systematické práci s dlužníkem. Díky tomu máme nesrovnatelně větší procentuální úspěšnost při vymáhání pohledávek než když si je věřitel řeší svými individuálními silami a vymáhání pohledávek trvá celkově i kratší dobu.

Z naší praxe vyplývá, že pohledávky je nutno začít řešit neprodleně po datu splatnosti. Čím dříve se věřitel o své pohledávky přihlásí, tím větší je šance na jejich uhrazení. Jak ale postupovat, když se věřitel o své pohledávky přihlásí, a dlužník na výzvy o zaplacení nereaguje? V tuto chvíli je jediným nejúčinnějším řešením obrátit se na společnost, která se na vymáhání pohledávek specializuje.

Pro uspokojení vaší pohledávky, Vám nabízíme naše služby. Jedná o zjištění pobytu a kontaktní adresy dlužníka, zjištění jeho finančních a majetkových poměrů, komunikace s dlužníkem za účelem uhrazení pohledávek na podkladě platných právních norem, sepsání splátkového kalendáře a další zákonné postupy směřující k uspokojení vaší pohledávky.

Smluvní provize se stanovuje individuálně na základě dohody. Výše provize je určována zpravidla dle složitosti případu, podle její výše a stáři, zda se jedná o soudní nebo mimosoudní vymáhání, zda jde o jednorázovou akci nebo dlouhodobou spolupráci apod. Konkrétní případ vymáhání pohledávek s Vámi vždy zkonzultujeme a smluvní provizi uvedeme v příkazní smlouvě.

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278