odhalování krádeží na pracovištích

Nabízíme Vám služby v oblasti odhalování krádeží na pracovištích prostřednictvím našich pracovníků z řad bývalých příslušníku policie či armády. K odhalování krádeží na pracovištích a jiné trestné činnosti rovněž využíváme technických prostředků a zabezpečovací techniky.

dokumentování trestné činnosti a předání důkazů OČTŘ

S ohledem na platnou legislativu, Vám nabízíme zadokumentování páchaní trestné činnosti a předání těchto důkazních materiálů OČTŘ. Poškozeným a zúčastněným osobám nabízíme dle ust. § 50 tr. řádu zastupování před OČTŘ. Zmocněnec zúčastněné osoby a poškozeného je oprávněn činit za zúčastněnou osobu nebo poškozeného návrhy a podávat za ně žádosti a opravné prostředky, účastnit se též všech úkonů, kterých se může zúčastnit zúčastněna osoba nebo poškozený. Zmocněnec poškozeného a zúčastněné osoby je již od zahájení trestního stíhání oprávněn být přítomen při vyšetřovacích úkonech, jimiž se mají objasnit skutečnosti důležité pro uplatnění práv osob, které zastupuje, a jejich výsledek může být použit jako důkaz v řízení před soudem.

pátrání po osobách a monitorování jejich činností

Na základě oprávněných zájmů a v souladu s platnými právními předpisy provádíme pátrání po osobách a monitorování jejich činnosti. Takto získané materiály mohou být následně použity jako důkazní prostředek v případě soudních a mimosoudních řízení.

pátrání po odcizeném zboží a věcech

Na základě oprávněných zájmu provádíme opatření za účelem vypátrání odcizených věcí a zboží.

vyhledávání odposlechových zařízení

Nabízíme Vám služby v oblasti vyhledávání odposlechových zařízení, které mohou být instalované ve vaši nemovitosti, kanceláři apod. Jedná se o specifickou službu za využití moderních technických prostředků určených k vyhledávání odposlechů. Danou činnost provádějí odborníci s dlouholetými zkušenostmi v oblasti vyhledávání odposlechových zařízení.

pomoc při neoprávněném užívání bytu

dostali jste se do situace, že Vám nájemník neplatí nájem, nebo jiným způsobem hrubě porušil své povinnosti pro které nastaly důvody pro okamžitou výpověď. Pokud ano, jsme připraveni Vám pomoci za účelem uspokojení vašeho práva. Podle nového občanského zákoníku se hrubým porušením povinností rozumí neplacení nájemného a nákladů za služby po dobu tří měsíců. Pronajímatel v takovém případě může nájemci dát výpověď bez výpovědní doby a požadovat po nájemci, aby byt co nejdříve odevzdal. Předpokladem pro podání výpovědi je, aby pronajímatel nájemce nejprve k placení vyzval a dal mu k tomu přiměřenou dodatečnou lhůtu. Nájemce se sice může výpovědi bránit podáním žaloby k soudu, to však nic nemění na jeho povinnosti byt opustit. K vystěhování nespolehlivého

nájemníka tedy stačí, pokud je v prodlení s placením nájemného a nákladů na služby po dobu tří měsíců a dluh neuhradí ani v přiměřené době poté, co ho pronajímatel k placení vyzve. V praxi však velmi často nastává situace, že nájemník se na základě podané výpovědi odmítá z bytu vystěhovat a byt užívá neoprávněně. Pokud by se pronajímatel následně rozhodl řešit věc soudní cestou, je předpoklad zdlouhavého procesu, po čas kterého může dojít k devastaci bytu a navýšení dlužné částky s ohledem na odběr energii.

zajišťování doprovodu a osobní ochrany

Jedna se o činnosti s velice širokým záběrem působnosti jako je používání bojových systému, zbraní, řízení dopravních prostředků, taktiku doprovodu klienta v ochranných formacích, zvládání nenadálých a mimořádných událostí. Pro poskytování těchto služeb využíváme specialisty – osobní strážce s dlouholetými zkušenostmi, jenž jsou experti na bezpečnostní problematiku, poskytování první pomoci, řešení krizových a komunikačních situací. Základem práce bodyguarda je předejít případným hrozbám a vyhnout se napadení chráněné osoby. Důležitým prvkem poskytování osobní ochrany je rovněž příprava bezpečnostních plánu jako je naplánovaní pracovního dne a pracovní cesty klienta, ubytování, doprava, jídlo a další činnosti spojené s ochrannými opatřeními. Práce bodyguarda je především zaměřena na včasné rozpoznání útoku a preventivní opatření. Ochránci musí umět odhadnout z chování a vystupování osob jejich pocity a detekovat osoby, které by mohly vyvolat problémy a takovýmto osobám věnovat zvýšenou pozornost. Včasným vyhodnocením a adekvátní reakcí může zkušený bodyguard útočníka od útoku odradit nebo ho předem znemožnit.

zajišťování ochrany majetku

Nabízíme Vám opatření za účelem zajištění ochrany vašeho majetku, prostřednictvím detektivní činnosti, fyzické ostrahy, kamerového systému, zabezpečovací techniky a připojení objektu na PCO. S ohledem na zjištění ochrany vašeho majetku vypracujeme studii, ve které zhodnotíme bezpečnostní rizika ve vaší společnosti a připravíme návrhy na jejich úplné odstranění či minimalizaci. Provedeme vyhodnocení kvality ostrahy ve vašem objektu, přičemž na základě tohoto vyhodnocení lze zavést další bezpečnostní opatření apod

prověřování obchodních partnerů

Jedním ze způsobu, jak se v současné době vyhnout riziku ve svém podnikání je, že si důkladně prověříte své obchodní partnery. Málokterý podnikatel si uvědomuje riziko související s navazováním nových obchodních vztahů. Nastává tak následně situace, že se dostávají do problému a musí čelit krizím. Znát poměry svých obchodních partnerů se proto především v počátcích obchodního partnerství stává nutností.

Nabízíme Vám diskrétně a profesionálně prověření vašich obchodních partnerů.

prověřování nových zaměstnanců

Časté změny zaměstnání, fluktuace zaměstnanců, zánik a vznik nových firem, těžko ověřitelné informace a jednoduchá manipulace s osobními údaji – všechny tyto faktory znásobují riziko přijetí potenciálních podvodníků. Velký počet uchazečů o zaměstnání pravidelně falšují nebo upravují své údaje v životopisech, čímž klamou své potenciální zaměstnavatele.

Využitím našich služeb můžete odvrátit nebezpečí přijetí takových osob do pracovního poměru. Ověříme minulost žadatele o pracovní místo a odhalíme nepravdivé informace. Zamezíme možným rizikům plynoucím z přijetí nevhodných zaměstnanců. Zkvalitníme výběr nejvhodnějších žadatelů identifikováním nedůvěryhodných osob.

bezpečnostní analýzy

Na počátku budování optimálních opatření pro zajištění bezpečnosti vaši organizace, nabízíme identifikování aktuálního stavu organizace. K tomu můžeme využít vhodný typ bezpečnostní analýzy s odpovídající hloubkou záběru, jenž koresponduje s aktuálními potřebami, strategii a cíli organizace. Bezpečnostní analýza je zásadní pro další rozvoj bezpečnostních aktivit organizace.

sledování osob a věcí

Sledováním osob a věcí se rozumí získávání poznatků o osobách a věcech prováděné utajovaným způsobem technickými nebo jinými prostředky. Jedna se o specifickou práci, která vyžaduje náročnost na pracovníky s ohledem na jejich utajení, počet pracovníků, technické zabezpečení a nepřetržité soustředění na zájmovou osobu nebo věc. Dokumentování je prováděno v souladu s novým občanským zákoníkem a dalším platnými právním předpisy. Z těchto důvodů, činnost zajišťujeme výhradně profesionály z řad bývalých příslušníku specializovaných útvaru bezpečnostních složek ČR, kteří v této činnosti mají dlouholeté zkušenosti a vykazovali velmi dobrých pracovních výsledků.

pátrání po dlužnících, vymáhání pohledávek

Nabízíme Vám profesionální a komplexní služby v oblasti vymáhání pohledávek založené na zkušenostech s jejich řešením. Naše úspěšnost vymáhání pohledávek se zakládá především na důkladné a systematické práci s dlužníkem. Díky tomu máme nesrovnatelně větší procentuální úspěšnost při vymáhání pohledávek než když si je věřitel řeší svými individuálními silami a vymáhání pohledávek trvá celkově i kratší dobu.

Z naší praxe vyplývá, že pohledávky je nutno začít řešit neprodleně po datu splatnosti. Čím dříve se věřitel o své pohledávky přihlásí, tím větší je šance na jejich uhrazení. Jak ale postupovat, když se věřitel o své pohledávky přihlásí, a dlužník na výzvy o zaplacení nereaguje? V tuto chvíli je jediným nejúčinnějším řešením obrátit se na společnost, která se na vymáhání pohledávek specializuje.

Pro uspokojení vaší pohledávky, Vám nabízíme naše služby. Jedná o zjištění pobytu a kontaktní adresy dlužníka, zjištění jeho finančních a majetkových poměrů, komunikace s dlužníkem za účelem uhrazení pohledávek na podkladě platných právních norem, sepsání splátkového kalendáře a další zákonné postupy směřující k uspokojení vaší pohledávky.

Smluvní provize se stanovuje individuálně na základě dohody. Výše provize je určována zpravidla dle složitosti případu, podle její výše a stáři, zda se jedná o soudní nebo mimosoudní vymáhání, zda jde o jednorázovou akci nebo dlouhodobou spolupráci apod. Konkrétní případ vymáhání pohledávek s Vámi vždy zkonzultujeme a smluvní provizi uvedeme v příkazní smlouvě.

kontrola nemocných

Pokud se domníváte, že Váš zaměstnanec neplní léčebný režim v pracovní neschopnosti a zdržuje se na různých místech než je uvedeno v pracovní neschopence, nabízíme Vám za tímto účelem kontrolu vašich zaměstnanců v době jejich pracovní neschopnosti, případně dokumentování jejich pohybu a kontaktů.

V souvislosti se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., ust. § 192, nabízíme služby spočívající v kontrole dodržování léčebného režimu práce neschopných zaměstnanců v prvních 14 dnech pracovní neschopnosti, a to na základě dohodnutých smluvních podmínek mezi zaměstnavatelem a naši společnosti. Pro upřesnění zmiňujeme znění §192 odst. 5 a 6: §192/5 Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo neposkytnout.

§192/6 Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem66) zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti67) a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu. Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých povinností uvedených ve větě první.

Kontakt

ESA-CS s.r.o.
Písecká 325,
Hradec nad Moravicí,
747 41

IČ: 03573931

  esa-csesa-cs.cz
  777889278